OSVEDČENIE O ÚČASTI NA AKREDITOVANOM VZDELÁVACOM PROGRAME PRVEJ POMOCI

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky pod č.j MSMT-17234/2020-1/175 V rámci Slovenskej republiky je kurz v zmysle Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladu o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácii nariadení Komisie (ES) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra a 2005 o uznávaní odborných kvalifikácii

Oprávnenie lektora Marián Pikna, člena prvej pomoci zo dňa: 22.02.2023

KURZY PRVEJ POMOCI

Kurzy Prvej pomoci sú zamerané na získanie teoretických a praktických vedomostí potrebných na poskytovanie pomoci v situáciách ohrozenia života. Programy kurzov sa štruktúrou líšia podľa toho, ktorým cieľovým skupinám a jednotlivcom sú určené. K urz vedu Inštruktori s akreditovaným kurzom prvej pomoci a Tento program je svojou kvalitou neporovnateľný so žiadnym iným vzdelávacím programom.

Typy programov prvej pomoci

 • programy pre školy a mládež,
 • pre ozbrojené zložky, záchranné zložky,
 • pre verejnosť,
 • pre wellness, lyžiarske strediská,
 • pre plavecké školy, potápačske školy,športové kluby.
 • pre firmy a organizácie
 • pre letecké posádky letecký personál

KURZ PRVEJ POMOCI BASIC

je základným kurzom prvej pomoci, v ktorom sa účastníci získajú zručnosti potrebné pri záchrane života, ktoré môžu potrebovať pri výkone svojho povolania, v autoškole a bežnom živote. Tento kurz je vstupným kurzom do všetkých záchranárskych kurzov.
Podmienky: vek min 16 rokov,
Dĺžka kurzu je 8 vyučovacích hodín (Teoretická časť 3 hodiny a praktická časť 5 hodín, 1hod/45min)

Cena 30,- EUR

 

KURZ PRVEJ POMOCI ADWANCED

je vyšším stupňom vzdelávania v oblasti záchrany, na ktorom sa príslušníci dôkladne oboznámia so záchranárskou technikou, používaním AED, resuscitačnej sady, fixačnej sady, špeciálnej biologickej a radiačnej techniky a so samotnými technikami záchrany. Kurz prebieha formou riešenia jednotlivých modelových situácií.
Podmienky: vek min 18 rokov
Dĺžka kurzu je 16 vyučovacích hodín (Teoretická časť 8 hodiny a praktická časť 8 hodín, 1hod/45min)

Cena 100,- EUR

 

KURZ HUMAN FACTOR

patrí medzi najčastejšie organizované edukačné programy v Európe. Hlavným cieľom kurzu je pripraviť profesionálnych záchranárov, príslušníkov profesionálnych zložiek, zamestnancov i širokú verejnosť na riešenie krízových a stresových situácií pri výkone povolania. Podstatnú časť kurzu tvorí problematika ľudského faktora a pschychologických aspektov záchrany.
Podmienky: vek min 18 rokov
Dĺžka kurzu je 16 vyučovacích hodín (Teoretická časť 8 hodiny a praktická časť 8 hodín, 1hod/45min)

Cena 100,- EUR

 

V cene kurzu

 • registrácia v medzinárodnej federácii rescueinternational europa
 • výukový manuál kurzu v elektronickej podobe PDF
 • školné a zapožičanie pomôcok

Po úspešnom kurze získate

 • ID karta v angličtine
 • diplom o kurze v slovenskom jazyku
 • protokol a osvedčenie o akreditovanom kurze

Podmienky pre záväzne zaradenie do kurzu

 • vyplňte prihlášku
 • uhraďte poplatok kurzu na číslo účtu Aquarescue.eu
 • Fio banka : IBAN: SK23 8330 0000 0021 0251 0860 uviesť meno účastníka