Všeobecné obchodne a interné podmienky kurzov

Účastník sa zaväzuje uhradením poplatku, že bol vopred informovaný o kurze a prečítal si obsah kurzu a Interné podmienky získania licencie berie ich plne na vedomie a súhlasí s nimi, ako aj so storno podmienkami . Zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely vystavenia preukazu, diplomu, daňového dokladu a zaradením do centrálnej databázy rescueinternational Zároveň vyhlasuje, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci pre absolvovanie kurzov .

Platba kurzu

 • bankovým prevodom na účet spoločnosti IBAN: SK23 8330 0000 0021 0251 0860

Storno a vrátenie poplatku

 • vrátenie poplatku nie je možne ak účastník nezvládol po fyzickej, praktickej alebo teoretickej časti obsahovú náplň kurzu
 • vrátenie poplatku nie je možne ak sa účastník neoboznámil o získanej licencii a jej platnosti
 • vrátenie poplatku nie je možne ak sa účastník nedostavil na kurz
 • účastník môže za seba nájsť náhradu do jedného roku od zakúpenia kurzu
 • platbu si u nás necháte uloženú a v budúcnosti si ju môžete vybrať formou žubovožného kurzu
 • Kurz môže zrušiť a platbu vraciame, ale odčítame z nej storno poplatky, podža počtu dní od zakúpenia
 • 30 a viac dní od registrácie 10 % z ceny kurzu
 • 29 až 14 dní ………… … storno poplatok 30% z ceny kurzu
 • 13 až 7 dní ………… …. storno poplatok 50% z ceny kurzu
 • 2 až 3 dní …………… … storno poplatok 80% z ceny kurzu
 • 2 a menej dní …………. storno poplatok 100% z ceny kurz
 • pri mimoriadnej situácie, vojnovom, núdzovom stave a vyššej moci je suma kurzu nevratná
 • pri odhlásení zo zdravotných dôvodov môžete kurz absolvovať do 1 roku, alebo sa vráti poplatok podža storno dni, nakožko je vykonaná registrácia a odvedene poplatky do medzinárodnej federácie
 • zakúpením kurzu počas núdzového, vojnového stavu, alebo inej mimoriadnej situácie ktorá bráni absolvovaniu kurzu účastník súhlasí s podmienkami že kurz prebehne v dobe keď to stav bude umožňovať
 • zakúpením dvoj balíka nie je poplatok vratní ak absolvujete len jednu časť, prípadne nesplníte podmienky kurzu
 • poukážku na kurz je možne akceptovať do jedného roku od zakúpenia
 • reklamácii a storne poplatku sa rozhodne 30 dni od doručenia písomnej žiadosti na sídlo spoločnosti, reklamácia a storno podane len emailom ,telefónom nie je akceptovatežne
 • Zmena termínu a miesta z dôvodu nenaplnenia kurzu minimálne 4 záujemcov ,alebo ochorenia inštruktora ,výpadku bazéna sa termín kurzu posunie a účastník to bude akceptovať bez nároku na vrátenie poplatku
 • objednávatež kurzu si pri zmene kurzu ,miesta konania a termínu odsleduje webstránku www.vodnazachrana.eu a prihlási sa na nasledujúci termín

Interné podmienky kurzov

V cene kurzu je

 • školné – inštruktorský a skúšobní poplatok
 • výukový priestor , manuál kurzistu v PDF formáte zaslaní na email
 • didaktická technika – PC
 • tréningové pomôcky – záchranársky a zabezpečovací materiál, komunikační technika, kufrík
 • registrácie v medzinárodnej federácii RSI vystavení card, diplom, protokol
 • transport materiálu do priestoru výuky

V cene kurzu nie je

 • doprava – na miesto výcviku
 • ubytovanie občerstvenie

Podmienky, za ktorých môže byt kurzista vylúčený z kurzu bez nároku na finanční náhradu

 • Neochota podradiť sa kurzové disciplíne
 • Hrubé porušovaní zásad bezpečné výuky
 • Nesúhlas s odporučením inštruktora počas kurzu
 • Príjazd na výuku pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok
 • Ohrozovanie ostatných študentov úmyselne riskantným spôsobom
 • Úmyselné poškodzovanie materiálu, alebo jeho krádež
 • Utajovanie skutočnosti o svojom zdravotnom stave
 • U žien – zatajenie tehotenstva

Vydanie osvedčenia preukazu

 • absolvovaním kurzu ani jeho úhradou nevzniká nárok na jeho vydanie
 • pri kurzoch swimm sa nejedna o kurz športového odborníka
 • pri kurzoch vodnej záchrany je vydaná akreditácia prvej pomoci CZ

Vyhodnotenie kurzu:

 • vyhodnotenie kurzu prebieha podža obsahovej forme kurzu
 • vyhodnocuje inštruktor kurzu pribežne podža celkových schopnosti účastníkov behom celého kurzu
 • v prípade nesplnenia limitov a nedostatočného výkonu v daných požiadavkách je vykonávatež kurzu oprávnená predvolať kurzistu na preškolenie
 • účastník kurzu bude akceptovať vyhodnotenie kurzu inštruktorom, ktorý je zaväzujúci štandardmi certifikační agentúry Rescueinternational.EU
 • Nespokojnosť a námietky s vyhodnotením kurzu možné podať do 30 dni od ukončenia vyhodnotenia kurzu písomne emailem na info@vodnazachrana.eu s potvrdením námietky a e-mailu že strany poskytovateža kurzu
 • poddaním námietky nevzniká nárok na vrátenie poplatku, ani vydanie preukazu za absolvovaný kurz
 • vykonávatež kurzu môže umožniť opätovne preskúšanie účastníka